PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring – www.nedbel.com
1. Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.nedbel.com  Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.
In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • versturen van nieuwsbrieven;

 • aanmelding voor events;

 • in behandeling nemen van vragen en klachten;

 • het doen van klanttevredenheidsonderzoek;

 • in behandeling nemen van serviceverzoeken;

 • verwerken van sollicitaties,

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;

 • Cookies.

U  heeft de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:
3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;

 • door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
NedBel neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op verbetering/aanvulling;

 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

 • Recht op het beperken van de verwerking;

 • Recht op verwijdering;

 • Recht op inzage

 • Recht op overdraagbaarheid;

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend NedBel Vastgoed via info@nedbel.com.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.
6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

 • Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van NedBel Vastgoed;

 • Onderneming(en) binnen het NedBel Vastgoed concern;

 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van NedBel Vastgoed diensten te verlenen;

 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.
7. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.
8. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.
9. Links naar websites van derden
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.
10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1-10-2021.
11. Disclaimer afbeeldingen
Alle verstrekte informatie op deze website zijn met de grootste zorg samengesteld. Ze geven u inzicht in het woningaanbod van Akkerhof Waalre. Desondanks dient alle informatie onder voorbehoud te worden beschouwd, aangezien dit slechts informatieve stukken zijn.
12. Contact / vragen
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@nedbel.com